Rakennusalan kustannuslaskenta

Rakennusalan kustannuslaskenta – Ratkaisevan tärkeää

Rakennusalan kustannuslaskenta on ratkaisevan tärkeässä roolissa siinä onnistuuko projekti. Jos kustannuslaskenta rakentamisessa tehdään väärin, saattaa se kaataa koko korttitalon ennemmin tai myöhemmin. Tässä artikkelissa annamme joitakin näkemyksiä siihen, kuinka tärkeää kustannuslaskenta ja sen tekeminen oikeisiin tietoihin perustuen on rakennusalan yrityksissä.

Kustannuslaskenta rakentaminen

Jos työskentelet rakennus- tai maanrakennusalalla, tiedät, että projektibudjetointi ja kustannuslaskenta on ratkaisevan tärkeää projektiesi menestykselle. Sinun on tasapainotettava kustannuksia, aikatauluja ja laatua tarjotaksesi asiakkaillesi ja sidosryhmillesi parhaan mahdollisen arvon.

Mutta tiedät myös, että projektibudjetit voivat olla monimutkaisia, aikaa vieviä ja merkitä virheiden ja epävarmuuden riskiä. Siksi olemme kirjoittaneet tämän lyhyen oppaan sinulle. Haluamme auttaa sinua tehostamaan ja automatisoimaan projektibudjettiprosessiasi maksimoidaksesi hallinnan ja minimoidaksesi riskit.

Emme väitä tarjoavamme mitään vallankumouksellisia ideoita tässä artikkelissa. Sen sijaan tavoitteenamme on jakaa kokemuksiamme ja oivalluksiamme siitä, miten voit soveltaa digitalisaation periaatteita projektisi budjetissa ja kustannuslaskennassa ja saavuttaa suurempaa tehokkuutta, tarkkuutta ja joustavuutta.

Olit sitten aloittelija tai asiantuntija projektibudjetoinnissa, toivomme, että pidät tätä opasta hyödyllisenä ja informatiivisena.
rakennusala kustannuslaskenta fondion kokous

Kustannuslaskenta rakennusalalla – Äärimmäisen tärkeää menestymisen kannalta

Kustannuslaskenta on rakennusalalla äärimmäisen tärkeää. Budjetointi ja ennustaminen ovat tärkeitä työkaluja taloudellisen kehityksen hallitsemiseksi rakennushankkeessa tai rakennusyrityksessä.

Luomalla budjetti ja säännöllisesti päivittämällä se oikealla ja ajantasaisella taloudellisella tiedolla, urakoitsijat voivat suunnitella ja hallita projektikustannuksia tehokkaammin, tunnistaa mahdollisia riskejä tai haasteita ja tehdä perusteltuja päätöksiä projektin suunnasta.

Lisäksi alkuperäisen budjetin luomisen lisäksi on tärkeää tarkastella ja päivittää budjettia säännöllisesti varmistaakseen, että se heijastaa projektin nykytilaa.

On useita eri tekijöitä, jotka on otettava huomioon luotaessa budjettia rakennushankkeelle:

 • Työn laajuus
 • Odotettu edistymisnopeus
 • Materiaalien ja työvoiman saatavuus
 • Mahdolliset riskit tai epävarmuustekijät, jotka voivat vaikuttaa hankkeeseen.

Rakennushankkeiden budjettien hallintaan on monia erilaisia ​​työkaluja ja ohjelmistovaihtoehtoja, aina Excelistä erikoistuneisiin Fondionin tapaisiin projektinhallintatyökaluihin ja -järjestelmiin. Työkalun valinta riippuu projektin koosta ja monimutkaisuudesta sekä urakoitsijan tarpeista ja mieltymyksistä.

Kaiken kaikkiaan tehokas budjetointi projektiarvioinnin ja ennusteiden avulla on ratkaisevan tärkeää rakennushankkeen tai rakennusyrityksen menestykselliselle toiminnalle. Tarkalla suunnittelulla ja taloudellisen kehityksen seuraamisella urakoitsijat voivat lisätä tehokkuutta, vähentää kustannuksia ja saavuttaa suurempaa kannattavuutta.

Yleiset haasteet rakennusalan kustannuslaskentaan liittyen

Mitkä ovat sitten yleisimmät haasteet rakennusalan kustannuslaskentaan liittyen?

Yleisesti ottaen on tärkeää, että urakoitsijat suunnittelevat ja hallitsevat huolellisesti budjettia rakennushankkeessa varmistaakseen projektin onnistumisen. Rakennusalan kustannuslaskelman (projektibudjetti) laatimisessa voi olla useita haasteita.

Joitakin näistä haasteista voivat olla:

Päivittämättömät tai puutteelliset kustannusarviot

 • On vaikeaa arvioida tarkasti rakennushankkeen kustannuksia, koska lopulliseen kustannukseen voi vaikuttaa monia muuttujia. Tähän voi kuulua materiaalien, työn, laitteiden ja muiden kustannusten arviointi.

Projektin laajuuden muutokset

 • Jos rakennushankkeen laajuus muuttuu projektin aikana, tämä voi vaikuttaa lopulliseen budjettiin. Tämä voi johtua muutoksista projektin suunnittelussa, käytettävissä olevien materiaalien tai menetelmien muutoksista tai muista tekijöistä.

Ennakoimattomat olosuhteet

 • On monia tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa rakennushankkeen kustannuksiin, jotka ovat urakoitsijan hallinnan ulkopuolella, kuten sääolosuhteet ja sijaintiolosuhteet. Nämä ennakoimattomat olosuhteet voivat johtaa odottamattomiin kustannuksiin tai viivästyksiin.

Inflaatio kustannuslaskelmien riesana

 • Materiaalien, työn ja muiden kustannusten kustannukset voivat nousta ajan myötä inflaation vuoksi, mikä voi vaikuttaa rakennushankkeen lopulliseen budjettiin.

Rajoitettu budjetti

 • Rakennushankkeen budjetti voi olla rajoitettu, mikä voi tehdä resurssien kohdentamisesta ja kustannusten hallinnasta haastavaa.

Kustannuslaskennan monimutkaisuus

 • Suuret, monimutkaiset rakennushankkeet voivat olla erityisen haastavia budjetoida, koska siinä on monia muuttujia ja tekijöitä otettava huomioon.
kustannuslaskenta rakentaminen haasteet

Kustannuslaskenta – Haasteet seurannassa

Yleisesti ottaen on tärkeää, että urakoitsijat seuraavat ja tarkkailevat huolellisesti projektikustannuksia pysyäkseen budjetissa ja tunnistaakseen sekä korjatakseen mahdolliset ongelmat niiden ilmetessä. Rakennusprojektin budjetin (kustannuslaskelman) seurannassa voi olla useita haasteita.

Joitakin näistä haasteista voivat olla:

Ennakoimattomat kulut

 • Ennakoimattomat olosuhteet, kuten muutokset projektin laajuudessa tai odottamattomat materiaalikustannukset, voivat johtaa budjetin ylittymiseen.

Virheelliset arviot

 • Jos alkuperäinen budjetti perustui virheellisiin arvioihin, voi olla vaikea seurata ja pysyä oikealla polulla.

Projektin laajentuminen

 • Projektin laajentuminen tai taipumus laajentaa projektin laajuutta alkuperäisen suunnitelman ulkopuolelle voi myös vaikeuttaa budjetin seuraamista.

Huono viestintä

 • Huono viestintä projektiryhmän kesken voi vaikeuttaa menojen seurantaa ja mahdollisten budjettiongelmien tunnistamista.

Monimutkaiset projektit

 • Suuret, monimutkaiset projektit saattavat vaatia tiheämpiä budjetinpäivityksiä ja olla alttiimpia budjetin ylittymiselle.
Suurin osa näistä haasteista ovat sellaisia, mitkä voidaan ratkaista Fondionin kaltaisella modernilla toiminnanohjauksella, mikä mahdollistaa reaaliaikaisen ja tarkan kustannusseurannan.

Kustannuslaskenta rakentamisessa – Transaktiotyypit ja transaktioiden ryhmittely

Rakennushankkeen budjetin arviointi sisältää tyypillisiä transaktiotyyppejä ja transaktioiden ryhmittelyjä. Ajattele niitä rivinä taulukossa.

Materiaali

 • Kaikkien materiaalien kustannukset, jotka tarvitaan projektissa, kuten puutavara, betoni, katto, eristeet ja niin edelleen.

Työ

 • Kaikkien työn kustannukset, jotka tarvitaan projektissa, kuten palkat puusepille, sähkömiehille ja muille taitaville käsityöläisille.

Luvat ja maksut

 • Useimmat rakennushankkeet vaativat useita lupia, kuten rakennusluvat, sähköluvat ja putkityöt. Näiden lupien kustannusten tulisi sisältyä budjettiin.

Aliurakoitsijat

 • Jos projekti vaatii erikoistyötä, jota päätoteuttajalla ei ole osaamista käsitellä, aliurakoitsijoiden palkkiot voivat sisältyä budjettiin.

Varusteet

 • Erityiskoneiden kustannukset, jotka tarvitaan projektissa, kuten kaivukoneet, nosturit ja rakennustelineet.

Puskuri

 • On aina hyvä sisällyttää puskuri budjettiin kattamaan odottamattomat kulut, jotka voivat syntyä projektin aikana.

Rahoitus

 • Jos projekti rahoitetaan, lainan kustannusten tulisi sisältyä budjettiin.

Yleiskulut

 • Tämä sisältää yleiset ja hallinnolliset kulut, joita tarvitaan rakennustoiminnan harjoittamiseen, kuten toimistovuokran, sähkön ja vakuutukset.

Budjetti ja ulottuvuudet

Rakennusalalla käytetään useita erilaisia budjettiulottuvuuksia. Ajattele niitä sarakkeina taulukossa.

Alkuperäinen budjetti

 • Tämä on alun perin laadittu budjetti rakennushankkeen alussa. Siinä määritellään odotetut kustannukset materiaaleille, työlle, varusteille, aliurakoitsijoille, luville ja maksuille, puskurille, rahoitukselle ja yleiskuluille.

Lisä- ja muutostyöt

 • Lisä- ja muutostyöt muuttavat välillä alkuperäistä sopimusta rakennushankkeesta. Jos työn laajuutta muutetaan, budjetin tarkistaminen voi olla tarpeen lisä- tai muutoskustannusten heijastamiseksi.

Ennustebudjetti

 • Ennustebudjetti on arvio tulevista kustannuksista rakennushankkeelle. Sitä voidaan käyttää tulevan työn suunnitteluun ja mahdollisten kustannusylitysten tunnistamiseen.

Toteutunut kustannusbudjetti

 • Tämä on budjetti, joka seuraa rakennushankkeen todellisia kustannuksia sen edetessä. Sitä voidaan käyttää vertaamaan todellisia kustannuksia alkuperäiseen budjettiin ja tunnistamaan mahdollisia poikkeamia.

Tarkistettu budjetti

 • Tämä on päivitetty versio alkuperäisestä budjetista ja heijastaa mahdollisia muutoksia, jotka on tehty hankkeeseen.
Kustannuslaskenta on äärimmäisen tärkeää rakennusalalla. Varsinkin isoissa projekteissa ei ole varaa tehdä virheitä.

Lisä- ja muutostyöt rakennusalan kustannuslaskennassa

On tärkeää olla proaktiivinen ja viestiä selkeästi käsiteltäessä mahdollisia muutoksia rakennushankkeessa. Tämä sen vuoksi, että projekti pysyy oikealla tiellä.

Tässä muutamia vinkkejä tällaisten käsittelyyn rakennushankkeessa.

Luo prosessi

 • Selkeän prosessin luominen lisä- ja muutostöiden käsittelyä varten voi auttaa varmistamaan, että ne käsitellään sujuvasti ja tehokkaasti. Tämän prosessin tulisi sisältää vaiheet näiden tunnistamiseen, tarkastamiseen ja hyväksymiseen.

Viesti selkeästi

 • Selkeä viestintä on tärkeää muutosten käsittelyssä. Varmista, että viestit mahdollisista muutoksista kaikille asiaankuuluville osapuolille, mukaan lukien omistaja, aliurakoitsijat ja projektiyhteisö.

Arvioi seuraukset

 • Käy huolellisesti läpi kaikkien ehdotettujen muutosmääräysten seuraukset ymmärtääksesi, miten ne vaikuttavat budjettiin, aikatauluun ja projektin laajuuteen.

Neuvottele ehdot

 • Jos muutokset aiheuttavat lisäkustannuksia, neuvottele maksuehdot omistajan/asiakkaan kanssa. Saattaa olla tarpeen laatia maksusuunnitelma tai sopia kertakorvauksesta.

Dokumentoi kaikki

 • Varmista, että dokumentoit kaikki muutokset, mukaan lukien muutoksen taustat, vaikutukset projektiin ja mahdolliset sopimukset. Tämä dokumentointi voi auttaa suojaamaan urakoitsijaa, jos riitoja syntyy.

Käytä muutosmääräystenhallintaohjelmistoa

 • Muutosten käsittelyyn suunnitellun ohjelmiston käyttäminen voi auttaa yksinkertaistamaan prosessia ja vähentämään virheiden tai väärinkäsitysten riskiä.

Virstanpylväiden hallinta laskutuksessa

Tapahtumat

 • Rakennushankkeen laskutuksen virstanpylväät määritellään yleensä työn edistyksen ja sopimusehtojen perusteella. Nämä virstanpylväät voivat perustua tiettyihin tapahtumiin, kuten jonkin projektin vaiheen valmistumiseen tai tietyn materiaalin toimittamiseen.

Taajuus

 • Laskutustahti voi vaihdella, mutta se perustuu yleensä projektin kokoon ja monimutkaisuuteen. Pienemmissä projekteissa laskutus voi tapahtua kuukausittain. Suuremmissa, monimutkaisemmissa projekteissa laskutusmerkit voivat olla pidemmällä aikavälillä, esimerkiksi joka toinen tai joka kolmas kuukausi.

Ehdot

 • On tärkeää, että urakoitsijat tarkistavat sopimusehdot huolellisesti ja ymmärtävät asetetut laskutuksen virstanpylväät. Tämä voi auttaa projektia pysymään oikealla tiellä ja varmistamaan, että urakoitsija saa maksunsa ajallaan.

Fondionin toiminnanohjausjärjestelmällä maksuerätaulukoiden tekeminen ja muutokset ovat helppoja. Samalla kassavirtaennustaminen ja sen suunnittelu varmistaa sen, että yrityksen kassa pysyy vahvana projektien aikana.

Taloudelliset riskit kustannuslaskennassa

Suurin taloudellinen riski rakennushankkeessa vaihtelee eri tekijöiden mukaan, kuten hankkeen koko ja monimutkaisuus, rakennustyypin, sijainnin ja muiden tekijöiden mukaan.

Yleisesti ottaen joitain suurimmista taloudellisista riskeistä rakennushankkeessa voi olla:

Kustannusten ylittäminen

 • Yksi suurimmista taloudellisista riskeistä rakennushankkeessa on mahdollisuus siihen, että kustannukset ylittävät budjetin. Tämä voi johtua useista tekijöistä, kuten odottamattomista kustannusten nousuista materiaalien, työn tai laitteiden osalta, muutoksista projektin laajuudessa ja muista tekijöistä.

Viivästykset

 • Viivästykset ovat suuri taloudellinen riski rakennushankkeessa, koska ne usein johtavat lisääntyneisiin kustannuksiin ja vähentyneisiin tuloihin. Viivästykset voivat johtua useista eri tekijöistä, kuten säästä, sijaintiolosuhteista, työvoimapulasta ja niin edelleen.

Riidat ja vaatimukset

 • Rakennushankkeet voivat olla monimutkaisia, ja niiden yhteydessä saattaa syntyä riitoja tai vaatimuksia. Nämä riidat tai vaatimukset voivat muodostaa suuren taloudellisen riskin, koska ne voivat aiheuttaa merkittäviä kustannuksia tai viivästyksiä.

Inflaatio

 • Inflaatio voi olla taloudellinen riski rakennushankkeelle, kun kustannukset nousevat.

Ulkoiset rahoituslähteet

 • Rakennushanke voi olla riippuvainen ulkoisista rahoituslähteistä, ja rahoituksen saatavuus voi siten olla taloudellinen riski.

Markkinoiden muutokset

 • Muutokset markkinatilanteessa, kuten talouden lasku tai kysynnän muutokset valmiille tuotteelle, voivat vaikuttaa rakennushankkeen taloudelliseen kestävyyteen.

Rajoita taloudellista riskiä rakennusprojekteissa

On tärkeää, että urakoitsijat suunnittelevat ja hallinnoivat huolellisesti taloudellisia riskejä rakennushankkeessa varmistaakseen projektin menestyksen ja kannattavuuden. On olemassa monia strategioita, joita urakoitsijat voivat käyttää taloudellisten riskien rajoittamiseksi rakennushankkeessa.

Joitakin näistä strategioista voivat olla:

Tarkat kustannusarviot

 • Yksi tärkeimmistä tavoista rajoittaa taloudellisia riskejä on tehdä tarkkoja kustannusarvioita. Tämä tarkoittaa yksityiskohtaisten tietojen keräämistä materiaaleista, työvoimasta ja muista tarvittavista resursseista projektissa sekä ottaen huomioon puskurin odottamattomille kustannuksille tai projektin laajuuden muutoksille.

Riskianalyysi

 • Riskianalyysin suorittaminen auttaa urakoitsijoita tunnistamaan ja priorisoimaan potentiaalisia taloudellisia riskejä rakennushankkeessa. Tämä voi sisältää erilaisten riskien seurausten analysoinnin ja strategioiden kehittämisen näiden riskien rajoittamiseksi tai hallinnoimiseksi.

Sopimusjärjestelyt

 • Tarkka huomio sopimusjärjestelyihin voi auttaa rajoittamaan taloudellisia riskejä rakennushankkeessa. Tähän voi kuulua neuvotteleminen ehtoja, jotka suojaavat urakoitsijaa, kuten maksusuunnitelmia tai määräyksiä kustannusten ylittymisestä.

Budjetin hallinta

 • Tehokas budjetin hallinta on ratkaisevan tärkeää taloudellisten riskien rajoittamiseksi rakennushankkeessa. Tämä voi sisältää budjettitavoitteiden asettamisen ja/tai valvonnan, menojen seurannan ja tarvittavat muutokset pitääkseen projektin oikealla tiellä.

Vakuutus

 • Oikeanlaisen vakuutuksen löytäminen, joka tarjoaa suojaa taloudellisia riskejä vastaan rakennushankkeessa, voi olla hyödyllistä. Tähän voi kuulua omaisuusvahinkojen, vastuun ja muiden mahdollisten riskien kattaminen.

Muutoksenhallinta

 • Projektin laajuuden tai suunnittelun muutosten hallinta auttaa rajoittamaan taloudellisia riskejä, koska muutokset johtavat usein odottamattomiin kustannuksiin tai viivästyksiin.

Hyödyt Fondionin järjestelmätuesta kustannuslaskennalle

On useita etuja käyttää Fondionin tarjoamaa järjestelmätukea rakennushankkeen budjetin valvontaan.

Reaaliaikaiset tiedot kustannuksista sekä niiden muutoksista

 • Fondion tarjoaa budjetinvalvonnalle reaaliaikaista tietoa hankkeen todellisista kustannuksista, mikä helpottaa mahdollisten poikkeamien tunnistamista alkuperäisestä budjetista.

Parantunut tarkkuus

 • Fondionin käyttäminen budjetinvalvonnassa auttaa parantamaan budjetin tarkkuutta tarjoamalla yhden paikan tallentaa ja seurata tietoja projektin todellisista kustannuksista.

Parantunut yhteistyö

 • Fondionin käyttö budjetinvalvonnalle edistää yhteistyötä tiimin jäsenten välillä tarjoamalla alustan budjettiin liittyvien tietojen jakamiseen ja keskusteluun.

Vähemmän virheitä

 • Monien budjetinvalvontaan liittyvien tehtävien automatisoimalla järjestelmätuki auttaa vähentämään virheiden riskiä ja varmistamaan, että budjetti on mahdollisimman tarkka.

Exceliä käytetään laajalti rakennusalan kustannuslaskentaan

Exceliä käytetään edelleen laajasti rakennusalalla budjettien ja muiden taloudellisten tietojen hallintaan. Rajoituksistaan huolimatta Excel on tunnettu ja käyttäjäystävällinen työkalu, joka on yleisesti saatavilla ja suhteellisen helppo oppia.

Lisäksi Exceliä voidaan muokata vastaamaan tiettyjä tarpeita rakennushankkeessa, mikä tekee siitä suositun valinnan monille urakoitsijoille.

Mutta rakennusteollisuuden muuttuessa yhä monimutkaisemmaksi ja teknologiavetoisemmaksi näemme trendin kohti kehittyneempien budjettien hallintajärjestelmien käyttöä, jotka tarjoavat enemmän toiminnallisuutta ja mahdollisuuksia. Nämä työkalut sopivat sekä pieniin että suuriin ja/tai monimutkaisiin projekteihin ja auttavat parantamaan budjettiprosessin tehokkuutta ja tarkkuutta.

kustannuslaskenta rakennusalalla excel tietokone

Excelin rajoitukset kustannuslaskennassa

Vaikka Excel on hyödyllinen työkalu pienten tai yksinkertaisten budjettien hallintaan (myös työajanseuranta Excelit ovat yleisiä), se ei ole paras valinta suurille tai monimutkaisille projekteille, jotka vaativat kehittyneempiä budjettien hallintatoimintoja. Se ei ole paras ratkaisu myöskään pienemmille yrityksille, koska virheet laskennassa ovat todella yleisiä. Pahimmillaan jopa katelaskenta on tehty väärin, mikä ei tosin ole Excelin syy.

Projektibudjettien hallinnassa pelkästään Excelillä on useita riskejä.

Tietojen syöttövirheet

 • Excelissä on suuri riski syöttövirheistä, mikä johtaa virheellisiin budjettilaskelmiin ja virheelliseen päätöksentekoon.

Rajallinen yhteistyö

 • Excelillä ei ole vahvoja yhteistyöominaisuuksia, mikä tekee useiden tiimin jäsenten samanaikaisesta budjetin työskentelystä vaikeaa.

Rajallinen turvallisuus

 • Excelissä ei ole luotettavia turvallisuusominaisuuksia, mikä tarkoittaa, että budjettitietoja voi päästä käsiksi tai muuttaa luvattomien käyttäjien toimesta.

Rajallinen integraatio

 • Exceliä ei yleensä ole integroitu muihin projektinhallintatyökaluihin ja -järjestelmiin, mikä vaikeuttaa budjettitietojen seuraamista yhtenäisellä ja yhtenäisellä tavalla.

Versiohallinnan puute

 • Excelissä ei ole sisäänrakennettuja versiohallinnan ominaisuuksia, mikä voi tehdä muutosten seuraamisesta tai eri budjettiversioiden vertailusta vaikeaa.

Monimutkaisuus

 • Suuria ja monimutkaisia budjetteja voi olla vaikea hallita Excelissä, koska ne voivat vaatia useita laskentataulukoita ja kaavoja, mikä voi olla vaikeaa ylläpitää ja päivittää.

Yhä useampi yritys siirtyy pois Exceleistä, koska menestyminen rakennusalalla vaatii tällä hetkellä jo paljon tehokkaampaa toimintaa kuin esimerkiksi viime vuosikymmenellä.

Rakennusalan kustannuslaskenta – Teknologia ja projektinhallinta

Kokeneet projektinjohtajat ovat taipuvaisia omaksumaan teknologiaa, koska se auttaa lisäämään tehokkuutta, yksinkertaistamaan prosesseja ja edistämään viestintää ja yhteistyötä.

Fondionin kaltaiset projektinhallintajärjestelmät ja muut tekniset työkalut auttavat projektinjohtajia organisoimaan ja seuraamaan edistymistä paremmin sekä hallitsemaan budjetteja, aikatauluja ja resursseja.

Nämä työkalut auttavat myös parantamaan läpinäkyvyyttä ja kommunikaatiota tiimin jäsenten ja sidosryhmien välillä, mikä on ratkaisevaa rakennusprojektin menestykselle.

On huomionarvoista, että kaikki projektinjohtajat eivät välttämättä ole yhtä halukkaita tai taitavia käyttämään teknologiaa. On tärkeää, että projektinjohtajat ovat avoimia oppimaan ja omaksumaan uutta teknologiaa, joka auttaa parantamaan heidän työprosessejaan ja tuloksiaan.

Teknologia rakennusalalla – Fondion mahdollistaa reaaliaikaisen kustannuslaskennan

Rakennus- ja infrastruktuuriala on historiallisesti ollut hitaampi omaksumaan uutta teknologiaa ja digitalisaatiota verrattuna joihinkin muihin aloihin.

Viime vuosina on kuitenkin ollut kasvava trendi laajamittaisesta teknologian käytöstä ja digitalisaatiosta rakennusalalla.

Tähän trendiin on vaikuttanut useita tekijöitä, kuten lisääntynyt kilpailu, paine kustannusten alentamiseen ja tehokkuuden lisäämiseen sekä tarve käsitellä osaamisvajetta. Lisäksi tekninen kehitys on tehnyt rakennusyritysten digitaalisten ratkaisujen toteuttamisesta helpompaa ja kustannustehokkaampaa.

On huomionarvoista, että teknologian käyttö ja digitalisaatioaste rakennusalalla vaihtelevat paljon. Joillakin yrityksillä ja organisaatioilla on laajamittaista teknologian käyttöä ja digitalisaatiota, kun taas toiset ovat eri vaiheissa omaksumassa näitä teknologioita tai ovat ottaneet ne käyttöön vähemmän.

On todennäköistä, että rakennusala jatkaa kehittymistä ja uuden teknologian omaksumista sen tullessa saataville. Fondionin kustannuslaskentaohjelma tulee olemaan merkittävässä roolissa rakennusalan teknologiamurroksessa.

Fondionin käyttö on helppoa

Parantaa liiketoimintasi kannattavuutta
Saat reaaliaikaisen näkymän huomiseen
Moderni ja helppokäyttöinen työkalu
Sovi maksuton esittely